Fundacja Charytatywna

"POMÓŻMY UBOGIM"

w Bierach

 

Fundacja Pomóżmy Ubogim Biery

Sprawozdanie rok 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

„POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

ZA ROK 2017

 

  1. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji;

 

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa

„ Pomóżmy Ubogim” w Bierach.

Adres: Biery 204, 43-386 Świętoszówka

 

  1. 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
    w systemie REGON;

 

Fundacja została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej

dnia  25.03.2008 roku pod numerem 00000298573.

NIP: 937-255-51-30

Regon: 240844350

  1. 3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja);

 

Ewa Pyka – Prezes Zarządu

Zam.43-386 Biery 81

 

Jan Froelich - członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 204

 

Magdalena Pierzyna - członek Zarządu

Zam. 43-385 Jasienica 520

 

Jan Smoter -  członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 249

 

Małgorzata Waliczek - członek Zarządu

Zam. 43-386 Biery 198

 

  1. 4. Określenie celów statutowych fundacji;

 

a. doraźna lub stała pomoc finansową dla rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej wolnych od alkoholizmu i narkomani

b. pomoc materialna (nie w formie pieniężnej) dla biednych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci, w rodzinach patologicznych

c. pomoc finansowa i materialna dla instytucji, które roztaczają opiekę nad ubogimi

d. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły

e. organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią

f. fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu

g. finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży

h. organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią

i. pomoc finansowa bądź rzeczowa w wypadkach losowych i chorobach

j. pomoc finansowa dla osób podejmujących wysiłek w kierunku uzyskania kwalifikacji lub zmiany zawodu w celu wyjścia z ubóstwa.

 

  1. 5. Zakres działalności statutowej:

Nasza Fundacja „Pomóżmy Ubogim’’ przyjęła jako cel swojego działania pomoc rodzinom i osobom będącym  w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody, w połączeniu z trudnościami wynikającymi z choroby czy koniecznością stałego leczenia lub życiowymi klęskami.

Osoby te zostały wybrane po konsultacji z pracownikami Opieki Społecznej bądź proboszczami parafii, w których zamieszkują lub z dyrekcjami szkół. W ciągu roku wsparciem objęto łącznie 116 osób, które otrzymały paczki żywnościowe oraz pomoc w zakresie zakupu lekarstw i dofinansowania  rehabilitacji.

W sierpniu zorganizowana była akcja „Tornister Pełen Uśmiechu”, w której Fundacja pokryła koszty 18 tornistrów, a ludzie dobrej woli uzupełnili ich zawartość artykułami szkolnymi. Tornistry dostały: 13 dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Świętoszówki, 5 dzieci z rodzin objętych pomocą Fundacji. W grudniu dzięki akcji „I Ty te Święta możesz uczynić radośniejsze” 9 rodzin w tym osoby samotne otrzymały dary zebrane w kościele.

Ponadto realizujemy Projekt:  „Synergia społeczna w Gminie Jasienica, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem objęte są osoby z naszej Gminy wskazane przez Opiekę Społeczną.

Na przełomie 2016/2017 r. ilość uczestników/uczestniczek wynosi 30.

Wszyscy zostali przeszkoleni z warsztatów/ szkoleń miękkich czyli;

-trening motywacyjny;

-trening umiejętności społecznych;

-trening kreowania wizerunku;

-trening przełamywania barier dyskryminacyjnych.

 

Sesje wyjazdowe trzydniowe- 2 razy

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy/uczestniczki dostali podzieleni zgodnie z preferencjami i zapisem w kontrakcie uczestnictwa z projekcie:

 

a)dzienny pobyt zawierający m.in.

-warsztaty kulinarne;

-usługi rehabilitacyjne;

-zajęcia z arteterapii

-kurs komputerowy podstawy ze stażystką;

Ilość osób 10 osób

Dla dziennego pobytu była usługa transportowa

 

b)kurs komputerowy  ECDL ( z egzaminem)

 

c) spotkania z trenerem pracy;

 

d) język angielski podstawy;

 

e) warsztaty kulinarne;

 

f) kurs palacza O.C.

 

g) usługi rehabilitacyjne ;

 

h) podstawy obsługi komputera ( prowadzone przez stażystę)

 

i) był planowany kurs języka niemieckiego ale nie zgłosił się żaden lektor do przeprowadzenia zajęć.

 

j) indywidualne sesje z psychologiem dla uczestników/uczestniczek oraz ich rodzin

 

k) asystent osoby niepełnosprawnej

Zakończenie pierwszej tury projektu na przełomie lipiec-wrzesień 2017r.

Ilość opiekunów: 2 ( jeden na pełny etat i jeden na półetatu)

Ilość stażystek:2 ( jedna do pomocy z uczestnikami/uczestniczkami oraz do przeprowadzenie kursu podstawy obsługi komputera. Druga jako porządkująca)

 

Drugi nabór rozpocznie się na przełomie lipca-września 2017r.

Ilość uczestników/uczestniczek -30 osób

 

Wszyscy zostali przeszkoleni z warsztatów/ szkoleń miękkich czyli;

-trening motywacyjny;

-trening umiejętności społecznych;

-trening kreowania wizerunku;

-trening przełamywania barier dyskryminacyjnych.

 

Sesje wyjazdowe trzydniowe- 1 razy

 

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy/uczestniczki dostali podzieleni zgodnie z preferencjami i zapisem w kontrakcie uczestnictwa z projekcie:

 

a)dzienny pobyt zawierający m.in.

-warsztaty kulinarne;

-usługi rehabilitacyjne;

-zajęcia z pedagogiem;

-zajęcia z trenerem pracy;

-zajęcia  samorozwojowa;

-zajęcia twórcze

Ilość osób 21 osób ( połączenie osób ze "starego" naboru z "nowym" naborem).

 

Dla dziennego pobytu była usługa transportowa

 

b)kurs komputerowy  ECDL ( z egzaminem) Termin realizacji maj 2018r.

ilość osób -13

c) spotkania z trenerem pracy;

 

d) język angielski podstawy; Zajęcia jeszcze się nie odbyły

 

e) usługi rehabilitacyjne ;

ilość osób -16

f) indywidualne sesje z psychologiem dla uczestników/uczestniczek oraz ich rodzin

ilość osób 5 i otoczenie ( 4 rodziny)

g) asystent osoby niepełnosprawnej

ilość osób -5

h) zajęcia integracyjne - zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, Wigilia

ilość osób-21

Zakończenie drugiego naboru  projektu  wrzesień 2018r.

 

Do realizacji zostało jeszcze:

-przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego;

-zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

-wyjazd trzy dniowy ( sesja)

 

Oprócz dziennego pobytu ( trzy razy w tygodniu ) są organizowane ( dwa dni w tygodniu) dni otwarte dla uczestników/uczestniczek z rodzinami oraz dla osób z Gminy Jasienica skierowanych przez pracowników socjalnych z GOPS Jasienica

 

 

Kadra:

3 opiekunów na pełny etat ( etat  dla jednej osoby od 2018r.);

1 opiekun na 3/5 etatu ( etat utworzony od 2018r)

1 pracownik porządkowy 1/2 etatu ( były dwie osoby jedna od grudnia 2017- luty 2018r. większość na L-4 , zatrudniona druga osoba od stycznia 2018r do września 2018r)

 

Umowa zlecenie:

-2xpedagog; ( przejście w roku 2018 z funkcji pedagoga na trenera pracy)

-2x trener pracy ( rezygnacja jednego trenera pracy w 2018roku)

-1 prowadząca warsztaty kulinarne

-1 asystentka osoby niepełnosprawnej;

-1 psycholog

 

Nasza Fundacja realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych jest 17 rodzin.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi, wszystkim Wolontariuszom za współpracę.

Dziękuję Wszystkim, którzy przekazali 1% odpisu z podatku, indywidualnym ofiarodawcą i głównemu sponsorowi.

Dziękuję za wielkie serce każdego z Was!

 

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych i z 1% z podatku

 

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 12 kierowców dostarczających dary do podopiecznych;(w zależności od potrzeb) 5 osób przygotowujących paczki żywnościowe i 4 osoby zajmujące się zaopatrzeniem .Artykuły żywnościowe dostarczane są w dniu przygotowania paczek i w tym samym dniu lub następnym dostarczane potrzebującym.

 

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;

7. Dane personalne:

 

Fundacja nie zatrudnia pracowników, nikt z członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

Fundacja nie udzieliła pożyczek, nie zakładała lokat terminowych, nie nabyła akcji, obligacji , udziałów w innych instytucjach .

W roku 2017 nie zostały nabyte żadne nieruchomości ani  środki trwałe.

 

W związku z tym iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej , nie wystąpiły zobowiązania podatkowe wobec budżetu państwa. Została złożona deklaracja roczna CIT-8 do Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zgodnie z terminem ustawowym.

 

8. W roku sprawozdawczym 2017 Fundacja została poddana czynnościom kontrolnym w dniu  29 maja 2017r.wizytą monitoringową  realizacji projektu nr RPSL.09.01.05-24-043D/15 pn. ”Synergia społeczna w Gminie Jasienica” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kontrola nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

 

9. W 2017 roku Rada Fundacji podejmowała decyzje w formie uchwał, uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań finansowych, merytorycznych, z działalności oraz z rachunek zysków i strat za rok 2017 i realizacji projektów unijnych .

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

Biery 204

43-386 Świętoszówka

KRS: 0000298573

NIP: 9372555130

Konto:

BSK - 08 1050 1070 1000 0023 2663 2656